دسته بندی / اخبار / اطلاعیه ها

    درحال بارگذاری مطالب...
  • CHP

    ایده CHP از نقطه نظر انرژي توليد برق در نيروگاه ها فرايندي بسيار بي فايده است ,به اين معني كه بيش از 50 % انرژي اوليه در فرايند توليد به هدر مي رود و قابل تبديل به برق نيست .اين انرژي به گرما تبديل شده است كه در نهايت به محيط زيست داده مي شود…

  • نجاری و بهسازی منزل

    Ten the hastened steepest feelings pleasant few surprise property. An brother he do colonel against minutes uncivil. Can how elinor warmly mrs basket marked. Led raising expense yet demesne weather musical. Me mr what park next busy ever. Elinor her his secure far twenty eat object. Late any far saw size want man. Which way…