معرفی اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد

حسن پرهیز

مدیرعامل

مهندسی عمران

دارای پروانه پایه یک نظارت، طراحی و اجرا از سازمان نظام مهندسی

سید فرامرز  سید مقفی

رئیس هیئت مدیره

مهندسی شیمی

مدرس سازمان نظام مهندسی و دوره های بازرسی فنی جوش

نگار یزدانی جهرمی

 نائب رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی خاک

مدرس دانشگاه

مهدی سرائی

عضو هیئت مدیره

مهندسی عمران

دارای پروانه پایه دو نظارت، طراحی و اجرا از سازمان نظام مهندسی

عباسعلی نوبهاری

عضو هیئت مدیره

مهندسی عمران

دارای پروانه پایه یک نظارت، طراحی و اجرا از سازمان نظام مهندسی

زهرا مشایخی

مدیر اداری و تضمین کیفیت

فوق لیسانس ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

لیسانس ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

لیسانس مهندسی صنایع

آرمان خوشنواز

مدیر فنی واحد انرژی

فوق لیسانس مهندسی انرژی

لیسانس شیمی

محسن کشتکار

مدیر بازرسی فنی

فوق لیسانس مکانیک

لیسانس مکانیک

سامان خوشنواز

مدیر فنی واحد آزمون دوره ای

لیسانس مهندسی معماری

مهران طالع

مدیرفنی آزمایشگاه هیدرواستاتیک

لیسانس مکانیک