زمینه فعالیت

  * بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب

 * بازرسي فني و کیفی سازه های فلزی و بتنی

بازرسی فنی معیارمصرف انرژی

تست هیدرواستاتیک مخازن خودروهای دوگانه سوز

بازرسی نازل های سوخت مایع و توزین سبک